REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Pracownia MADE IN HEAVEN Magdalena Budziarek

– obowiązujący od dnia 01.01.2018 r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez „Pracownia MADE IN HEAVEN Magdalena Budziarek” pod adresem www.made-in-heaven.pl

§1 – DEFINICJE
 1. Regulamin – Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. Sprzedawca – Magdalena Budziarek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Pracownia MADE IN HEAVEN Magdalena Budziarek”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działności Gospodarczej, z siedzibą pod adresem 93-481 Łódź, ul. Stepowa 30, NIP 729-243-64-22, REGON 368002347, e-mail: pracownia.madeinheaven@gmail.com, tel: +48 603 367 771;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 4. Strony – Sprzedawca oraz Klient;
 5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem made-in-heaven.pl, za pośrednictwem którego Klient może nabyć od Sprzedawcy Towary;
 6. Towary – rzeczy ruchome, produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 8. Konto Użytkownika– panel administracyjny utworzony dobrowolnie przez Klienta na potrzeby rejestracji i realizacji Zamówień w Sklepie, zawierający dane osobowe Klienta podane przez niego w procesie rejestracji;
 9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje w Sklepie Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego na potrzeby nie związane z jakąkolwiek działalnością gospodarczą;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, polegające na wyborze rodzaju i ilości Towaru z asortymentu dostępnego na stronie internetowej Sklepu zgodnie z danymi tam zawartymi;
 11. Zamówienie Specjalne – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określi szczegółową i zindywidualizowaną specyfikację rodzajową oraz ilościową produktów, jakie zamierza nabyć od Sprzedawcy, a które to produkty wymagają specjalnego przygotowania i wyprodukowania według ww. specyfikacji Klienta, po uprzedniej wyraźnej akceptacji takiego zamówienia przez Sprzedawcę;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.).
§2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Sklep prowadzi internetową sprzedaż wykonanych ręcznie wyrobów.
 3. Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, składania Zamówień, Zamówień Specjalnych oraz zawierania pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą Umów Sprzedaży – stanowiąc integralną część każdej takiej Umowy Sprzedaży.
 4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także pobrać go TUTAJ i sporządzić jego wydruk.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Zdjęcia Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są przykładowe i służą demonstracji konkretnie wskazanych modeli (korzystając z ochrony praw autorskich Sprzedawcy). Mając na uwadze, iż wszystkie Towary Sprzedawcy wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się od zdjęć znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.
 7. Przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Zamówienia mogą być Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu i dostępne w chwili składania Zamówienia (status dostępności podany jest przy każdym Towarze).
 8. Podane ceny Towarów wyrażone są w polskiej walucie, zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy, które ustalane są w zależności od wyboru określonego sposobu dostawy w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 9. Wszelkie akcje promocyjne dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 10. Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie – pod numerem telefonu +48 603 367 771 oraz mailowo pracownia.madeinheaven@gmail.com
§3 – ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Przeglądanie treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu nie wymaga podania jakichkolwiek danych przez Klienta.
 2. Informacje podawane przez Klienta na potrzeby utworzenia Konta Użytkownika oraz przy składaniu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Klient ponosi w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność wobec Sprzedawcy jak i wobec podmiotów trzecich. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, w szczególności w zakresie danych osobowych Klienta, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia i w razie uzasadnionych wątpliwości może odmówić jego realizacji, a ryzyko zrealizowania Zamówienia przy użyciu danych nieprawdziwych lub nieaktualnych obciąża w całości Klienta. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnianie przez Klienta za pośrednictwem Sklepu treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
 3. Składanie Zamówień nie wymaga uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu.
 4. Utworzenie Konta Użytkownika (Rejestracja) polega na podaniu przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej Sklepu następujących informacji: adresu email oraz hasła dostępowego i zaznaczeniu pola „Zarejestruj się”. Rejestracja Konta Użytkownika oznacza zapoznanie się z treścią i akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest po wprowadzeniu przypisanej do danego konta nazwy użytkownika bądź adresu e-mail oraz hasła.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest w każdym czasie, a odbywa się poprzez przesłanie stosownego żądania na adres mailowy: pracownia.madeinheaven@gmail.com. Usunięcie konta użytkownika następuje w czasie do 24 godzin od chwili otrzymania w/w maila. Sprzedawca ma prawo prosić Klienta mailowo o potwierdzenie chęci usunięcia Konta, jeśli poweźmie wątpliwości w tym zakresie.
 7. Usługa Konta Użytkownika świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
§4 – ZAMÓWIENIA
 1. Składanie Zamówień lub Zamówień Specjalnych poprzez konto Użytkownika na stronie internetowej Sklepu możliwe jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 2. Złożenie Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego wymaga akceptacji Regulaminu Sklepu, co następuje w chwili ich składania na stronie internetowej Sklepu poprzez zaznaczenie przez Klienta pola oznaczonego treścią „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu”.
 3. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje je wybierając Towar, którym jest zainteresowany i dodając go do koszyka (poprzez kliknięcie w przycisk „dodaj do koszyka”). Klient, po skompletowaniu całości Zamówienia, przechodzi do „koszyka”, zawierającego zbiorcze zestawienie wybranych przez siebie Towarów, a następnie dokonuje wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, a także wskazuje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny za Towary ujęte w Zamówieniu wraz z kosztem ich dostawy.
 4. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia w sposób przewidziany w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, a Umowa Sprzedaży zostaje przez Strony zawarta w sposób wiążący po uiszczeniu przez Klienta całej ceny za zamówiony Towar w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku braku płatności pełnej kwoty w w/w terminie zastosowanie znajduje postanowienie par. 6 ust. 2 Regulaminu. W przypadku Zamówień z opcją płatności za pobraniem, do wiążącego zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 5. Zamówienia Specjalne składane są przez Klienta za pośrednictwem poczty e-mail i wymagają szczegółowego uzgodnienia specyfikacji zamawianego Towaru ze Sprzedawcą. Do zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dochodzi w tym przypadku po ustaleniu wszystkich istotnych warunków sprzedaży przez Strony takiej transakcji, w szczególności ilości, rodzaju, cech, ceny i terminu wykonania indywidualnie zamawianego Towaru, jednoznacznym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Specjalnego do realizacji przez Sprzedawcę na ustalonych warunkach i uiszczeniu całej uzgodnionej ceny przez Klienta na rzecz Sprzedawcy w terminie przez niego wskazanym.
§5 – REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH
 1. Przez realizację Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego rozumie się nadanie Towaru na adres dostawy wskazany przez Klienta w sposób przez niego wybrany.
 2. Sklep przewiduje następujące sposoby nadania i dostawy Towaru do Klienta:
  a) przesyłka kurierska zwykła na terenie Polski: koszt 20 zł
  b) przesyłka kurierska pobraniowa na terenie Polski: koszt 25 zł
 3. Szczegółowe koszty przesyłek, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostaną wskazane Klientowi w ramach procedury składania Zamówienia, uzależnione są bowiem od ilości, wagi oraz gabarytów zamawianego przez Klienta Towaru.
 4. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi w terminie od 2 do 5 dni roboczych od chwili zawarcia przez Strony wiążącej Umowy Sprzedaży. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dla Zamówień złożonych po godzinie 13.00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), a także złożonych w soboty, niedziele i święta – będzie liczony od godziny 10.00 najbliższego kolejnego dnia roboczego. Przesyłki do klientów są wysyłane od poniedziałku do piątku do godziny 13.00. Sprzedawca zastrzega sobie nadto prawo do wydłużenia terminów realizacji Zamówień, przy czym informacja w tym przedmiocie zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu, zaś taka zmiana terminu realizacji Zamówienia dotyczyć będzie tylko tych Zamówień, które zostaną złożone po opublikowaniu ww. informacji przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Czas realizacji Zamówienia w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych od chwili zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży.
 5. Realizacja Zamówienia Specjalnego nastąpi w terminie indywidualnie ustalonym przez Strony w ramach takiego Zamówienia Specjalnego, a termin ten liczony będzie od chwili zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży – zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Klient, odbierając przesyłkę z Towarem ma obowiązek sprawdzenia jej stanu niezwłocznie w obecności kuriera/doręczyciela. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Klienta ma obowiązek w obecności doręczyciela/kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz ze zgłoszeniem takiej szkody powinien zostać niezwłocznie (nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego) przesłany do Sprzedawcy na adres e-mail: pracownia.madeinheaven@gmail.com
 7. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu w postaci wystawionej przez siebie faktury.
§6 – PŁATNOŚCI
 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego (za moment dokonania zapłaty rozumiana będzie chwila wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) płatność e-przelewem – rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem portalu Przelewy 24, obsługiwanego przez firmę DialCom 24 z siedzibą w Poznaniu, NIP: 781-173-38-52, REGON: 634509164 (za moment dokonania zapłaty rozumiana będzie chwila otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy 24 o dokonaniu płatności przez Klienta); Zasady realizacji przelewów tą drogą regulowane są wyłącznie przez operatora portalu Przelewy24 i Klient wybierając tę metodę płatności zobowiązuje się ich przestrzegać;
  c) gotówką za pobraniem – płatność do rąk Kuriera przy odbiorze Towaru przez Klienta.
 2. Przy wyborze płatności innej niż „gotówką za pobraniem” – jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego Klient nie dokona zapłaty za Towar, Zamówienie/Zamówienie Specjalne zostanie anulowane, a tym samym Sprzedawca nie ma obowiązku jego realizacji.
§7 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – za wyjątkiem kosztów obciążających Konsumenta, opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, polega na złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wobec Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być dokonane przy użyciu „Formularza odstąpienia od umowy” dostępnego na stronie internetowej Sklepu, a także TUTAJ, ale może zostać też złożone w innej formie pisemnej, jednak w taki sposób aby czytelne było to, że Konsument wyraża wolę odstąpienia od konkretnego Zamówienia.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest nadanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z oryginałem dowodu zakupu (faktury) – listem poleconym na adres Sprzedawcy: 93-481 Łódź, ul. Stepowa 30.
 4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683), w szczególności prawo to nie przysługuje w przypadku realizacji Zamówień Specjalnych. Sprzedawca zwraca uwagę, że prawo odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (podstawa prawna art. 38 pkt. 3 w/w ustawy o prawach konsumenta).
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z powyższego prawa odstąpienia, jest on zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić dostarczony mu Towar w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy: 93-481 Łódź ul. Stepowa 30. W szczególności, zwrot Towaru może nastąpić łącznie z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub udostępnionego przez Sklep „Formularza odstąpienia od umowy” – wraz z oryginałem dowodu zakupu. Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczonym (np. mocną taśmą klejącą) w sposób uniemożliwiający wysunięcie się Towaru z opakowania i prawidłowo zaadresowanym.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupiony Towar, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru na jego rzecz. Warunkiem wypłaty należności, o których mowa w niniejszym ustępie, na rzecz Konsumenta jest zwrotne otrzymanie Towaru przez Sprzedawcę w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym oraz wskazanie w oświadczeniu o odstąpieniu numeru konta bankowego, na które Sprzedawca ma przekazać zwrot w/w kwoty.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 8. Zwrot należności Konsumenta, o których mowa w ust. 6. niniejszego paragrafu, nastąpi ze strony Sprzedawcy:
  a) w przypadku dokonania przez Konsumenta płatności „gotówką za pobraniem” lub za pośrednictwem Przelewy 24 – przelewem na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży;
  b) w przypadku dokonania przez Konsumenta płatności za zakupiony Towar przelewem bankowym – na rachunek bankowy, z którego przelew taki został dokonany na rzecz Sprzedawcy.
 9. Zwrot taki zostanie dokonany w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego Towaru i sprawdzenia przez Sprzedawcę, że zwrócony Towar nie jest uszkodzony ani wybrakowany.
§8 – WYMIANA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA
 1. Sklep umożliwia Konsumentom wymianę zakupionego Towaru, w ten sposób, że Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zakupionego Towaru dokonać jego wymiany na inny dostępny w Sklepie.
 2. Koszty wymiany Towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu obciążają w całości Konsumenta.
 3. Wymiana zakupionego Towaru odbywa się poprzez niżej opisane, następujące po sobie etapy procedury wymiany:
  a) przesłanie przez Konsumenta na adres e-mail Sprzedawcy w terminie, o którym mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, wiadomości zawierającej wniosek o wymianę zakupionego Towaru na inny prezentowany na stronie internetowej Sklepu wraz z wypełnionym „Formularzem wymiany towaru” (dostępnym na stronie internetowej Sklepu, a także TUTAJ).
  b) potwierdzenie przez Sprzedawcę w zwrotnej wiadomości e-mail skierowanej do Konsumenta, dostępności Towaru, który Konsument chce otrzymać w zamian za Towar już zakupiony (ewentualnie terminu oczekiwania na wyprodukowanie takiego Towaru w przypadku braku jego aktualnej dostępności), a nadto wskazanie przez Sprzedawcę w tej wiadomości e-mail, ewentualnej niezbędnej dopłaty ze strony Konsumenta – tytułem różnicy w cenie Towarów (w przypadku wybrania przez Konsumenta Towaru droższego niż pierwotnie zakupiony) oraz tytułem kosztów dostawy nowo wybranego Towaru do Konsumenta. W przypadku powstania po stronie Konsumenta nadpłaty (cena Towaru wymienianego będzie wyższa niż cena Towaru nowo wybranego przez Konsumenta), nadpłatę taką Sprzedawca zaliczy na poczet kosztów dostawy nowo wybranego Towaru, pomniejszając lub zaspokajając w całości obciążającą Konsumenta z tego tytułu dopłatę – o czym poinformuje Konsumenta w ww. wiadomości e-mail. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nadpłata powstała po stronie Konsumenta nie zostanie wykorzystana w całości w ramach dokonanego przez Sprzedawcę rozliczenia, Sprzedawca zwróci pozostałą nadwyżkę środków finansowych Konsumenta na rachunek bankowy wskazany w „Formularzu wymiany towaru” – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta pierwotnie zakupionego Towaru podlegającego wymianie.
  c) odesłanie przez Konsumenta na adres korespondencyjny Sprzedawcy pierwotnie zakupionego Towaru w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym wraz z oryginałem dowodu zakupu tego Towaru, oraz zapłata przez Konsumenta kwoty ewentualnej dopłaty wskazanej przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2) powyżej – z zastrzeżeniem, iż płatność taka może zostać dokonana przez Konsumenta wyłącznie przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy;
  d) nadanie przez Sprzedawcę nowo wybranego Towaru na adres dostawy wskazany przez Konsumenta w „Formularzu wymiany towaru”. W przypadku nowo wybranego Towaru, którego dostępność została potwierdzona przez Sprzedawcę, termin jego nadania liczony będzie od chwili zwrotnego otrzymania przez Sprzedawcę pierwotnie zakupionego Towaru i zapłaty całej obciążającej Konsumenta dopłaty (wiążącą będzie data zdarzenia późniejszego) – na zasadach określonych w § 5 ust. 5 niniejszego Regulaminu. W przypadku uprzedniego wskazania przez Sprzedawcę braku dostępności nowo wybranego przez Konsumenta Towaru oraz określenia przez Sprzedawcę terminu oczekiwania na jego wyprodukowanie, termin nadania takiego Towaru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odpowiednio wydłużony o wskazany przez Sprzedawcę czas niezbędny dla jego wyprodukowania.
 4. Prawo wymiany Towaru na inny nie przysługuje w przypadku realizacji Zamówień Specjalnych ani w przypadku Towarów noszących ślady używania lub zużycia, niezależnie od stopnia tych śladów.
 5. W przypadku odesłania przez Konsumenta wymienianego Towaru w stanie pogorszonym, wykraczającym poza użycie konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany takiego Towaru na inny. W takiej sytuacji, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o odmowie dokonania wymiany nadesłanego Towaru z ww. przyczyn i odeśle go zwrotnie na adres Konsumenta wskazany w „Formularzu wymiany towaru” na jego koszt. W przypadku uprzedniej zapłaty przez Konsumenta ewentualnej dopłaty na poczet uzupełnienia ceny nowo wybranego Towaru i kosztów jego dostawy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi powstałą nadwyżkę po pomniejszeniu jej o koszty odesłania pierwotnie zakupionego Towaru, którego wymiany odmówiono na podstawie niniejszego ustępu.
§9 – RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU
 1. Sprzedawca sprzedaje Towary bez wad oraz odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne sprzedawanego Towaru na zasadach rękojmi przy sprzedaży określonych w Kodeksie cywilnym – z zastrzeżeniami wynikającymi z kolejnych ustępów niniejszego paragrafu.
 2. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient zobowiązany jest zbadać Towar niezwłocznie, na zasadzie określonej w par. 5 ust. 6 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Klient nabywa Towar w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie nabywa Towaru jako Konsument), na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego – odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do tego Klienta jest wyłączona.
 4. Reklamacja Klienta dotycząca wad Towaru winna zostać złożona przez Klienta lub osobę upoważnioną w formie pisemnej – listem poleconym (na adres korespondencyjny Sprzedawcy) lub elektronicznej (na adres e-mail Sprzedawcy) – w miarę możliwości niezwłocznie po wykryciu wady przez Klienta, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wykrycia. Preferowaną formą zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę jest forma elektroniczna.
 5. Reklamacja Klienta winna zostać złożona przy wykorzystaniu „Formularza reklamacyjnego” dostępnego na stronie internetowej Sklepu (a także TUTAJ) – wraz z kopią dowodu zakupu, albo zawierać:
  datę sporządzenia reklamacji;
  – imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację;
  – datę zakupu i rodzaj zakupionego Towaru;
  – kopię dowodu zakupu;
  – przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji;
  – wskazanie żądania Klienta;
  – ewentualne dokumenty dodatkowe (np. dokumentację fotograficzną wady);
  – wykaz załączonych dokumentów, w tym pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta lub dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Klienta;
  – podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji;
 6. Reklamacja złożona przez osobę nieuprawnioną, traktowana będzie jako niewniesiona.
 7. Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dokonanie oględzin reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, termin 14 (czternastu) dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację liczony jest od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę. Koszty dostarczenia towaru do sprzedawcy ponosi w takim przypadku Kupujący. O potrzebie dokonania oględzin reklamowanego Towaru Sprzedawca poinformuje Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania jego reklamacji.
 8. Za datę otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę uznaje się – w przypadku reklamacji złożonych w formie pisemnej, datę odebrania poleconej przesyłki listownej przez Sprzedawcę, zaś w przypadku reklamacji złożonych w formie elektronicznej, datę potwierdzenia odbioru wiadomości e-mail przez Sprzedawcę.
 9. W każdym przypadku zgłoszenia reklamacji, wysłanie Towaru przez Klienta do Sprzedawcy, winno być uprzednio uzgodnione ze Sprzedawcą, i za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (potrzeba oględzin), nie powinno być dokonane przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji. W szczególności Sprzedawca nie jest zobowiązany i nie będzie odbierał przesyłek zawierających reklamowany Towar, nadanych przez Klienta bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą, w tym w opcji „za pobraniem”.
 10. W przypadku przesłania reklamowanego Towaru przez Klienta celem dokonania jego oględzin przez Sprzedawcę i nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji (uznania reklamacji za niezasadną), Sprzedawca niezwłocznie odeśle Towar na koszt Klienta pod adres wskazany w zgłoszonej reklamacji.
 11. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, Sprzedawca pokryje koszty reklamacji.
§10 – GWARANCJA JAKOŚCI
 1. Sprzedawca udziela Klientom gwarancji na Towary zakupione za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Okres obowiązywania gwarancji wynosi 6 (sześć) miesięcy – liczony od daty nabycia Towaru wskazanej w wystawionym przez Sprzedawcę dowodzie sprzedaży (faktury).
 3. Gwarancja Sprzedawcy obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W okresie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 2. niniejszego paragrafu, Sprzedawca zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji do nieodpłatnej naprawy wad ujawnionych w zakupionym Towarze powstałych z tkwiących w nim przyczyn, a w przypadku braku możliwości naprawy tych wad, do nieodpłatnej wymiany tego Towaru na Towar nowy, tego samego rodzaju – z zastrzeżeniem następnych ustępów niniejszego paragrafu.
 5. Dokumentem uprawniającym do realizacji gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę jest kopia dowodu zakupu Towaru, przy czym realizacja uprawnień z gwarancji następuje po przesłaniu Towaru na adres Sprzedawcy wraz z przedmiotowym dokumentem oraz podpisanym przez Klienta „Formularzem zgłoszenia gwarancyjnego” dostępnym na stronie Sklepu, a także TUTAJ.
 6. Obowiązki, o których mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu, Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia mu przez Klienta Towaru, w którym ujawniona została wada objęta gwarancją – wraz kopią dowodu jego zakupu oraz „Formularzem zgłoszenia gwarancyjnego”.Termin ten może z przyczyn technicznych zostać przedłużony przez Sprzedawcę, o czym powiadomi on Klienta drogą mailową przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
 7. W przypadku wymiany Towaru na Towar nowy w ramach udzielonej gwarancji, z uwagi na unikatowy charakter poszczególnych partii produktów wykonywanych przez Sprzedawcę oraz zmienną dostępność wykorzystywanych do tego celu materiałów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaoferowania Klientowi do wyboru nowego Towaru tego samego rodzaju, lecz w innej dostępnej w danym momencie specyfikacji materiałowo-kolorystycznej.
 8. Gwarancją nie są objęte usterki powstałe z przyczyn leżących po stronie osoby korzystającej z Towaru objętego gwarancją, w szczególności usterki powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania Towaru (w tym niezgodnie z zasadami ujętymi w Instrukcji obsługi), niewłaściwej jego konserwacji i czyszczenia, uszkodzeń mechanicznych, a także gwarancją nie są objęte usterki wynikłe na skutek zdarzeń losowych, ani efekty estetyczne wynikające z normalnego zużywania się.
 9. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę na zakupiony Towar wygasa w przypadku jakiejkolwiek ingerencji w oryginalną strukturę produktu, w szczególności w przypadku dokonywania jakichkolwiek przeróbek lub napraw, niewykonanych przez Sprzedawcę.
 10. Koszt dostarczenia Towaru do Sprzedawcy w ramach procedury gwarancyjnej ponosi Klient.
 11. W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego za zasadne, Sprzedawca pokryje koszty, o których mowa w ustępie poprzednim (tj. zwróci koszty pokryte w tym zakresie przez Klienta), a nadto dostarczy w ramach gwarancji Towar naprawiony lub Towar nowy na własny koszt – zastrzeżeniem zdania następnego.
 12. W przypadku gdyby zgłoszenie gwarancyjne okazało się niezasadne i zostało rozpatrzone przez Sprzedawcę odmownie, Sprzedawca niezwłocznie odeśle Towar na koszt Klienta pod adres wskazany w zgłoszeniu gwarancyjnym i nie ma obowiązku zwracania klientowi jakichkolwiek kosztów.
§11 – DANE OSOBOWE

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „RODO”, Sprzedawca informuje, że:

 1. Jeśli Stroną umowy zawartej ze Sprzedawcą jest osoba fizyczna, w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – administratorem danych osobowych tej osoby (zwanych dalej „Danymi”) jest Magdalena Budziarek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Pracownia MADE IN HEAVEN Magdalena Budziarek”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą pod adresem: 93-481 Łódź, ul. Stepowa 30, NIP 729-243-64-22, REGON 368002347, e-mail: pracownia.madeinheaven@gmail.com, tel: +48 603 367 771; dalej w niniejszym paragrafie zwana „Administratorem”
 2. Zakres przetwarzanych Danych Klienta jest następujący: imię, nazwisko, nazwa, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), telefon kontaktowy, numer rachunku bankowego, numer NIP (w przypadku gdy Klient chciałby otrzymać fakturę).
 3. Dane będą przetwarzane w celach:
  a) wykonania umowy zawartej ze Stroną Umowy (zwanej dalej. „Umową”) a także na potrzeby świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną związanych z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności związanych z założeniem i obsługą Konta Użytkownika – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
  b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy, a także w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),
  c) realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  d) marketingowych – wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody- podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 4. Stronie Umowy w każdej chwili przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Sprzedawca dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Strona Umowy skorzysta z tego prawa – Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 5. Dane mogą być przekazane jedynie:
  a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora,
  b) podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora w szczególności w zakresie obsługi prawnej,windykacyjnej, księgowej, doręczycielowi (firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu) w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Towarów, a nadto gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy 24, w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności dane mogą być przekazane spółce Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  c) organom administracji publicznej na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych Klienta poza Unię Europejską.
 7. Dane będą przetwarzane przez następujący czas:
  a) w celach wskazanych w pkt 3 lit a) – przez okres realizacji Umowy,
  b) w celach wskazanych w pkt 3 lit b) i c) – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy oraz roszczeń wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  c) w celu określonym w pkt 3 lit. d – do czasu cofnięcia zgody.
 8. Strona Umowy ma prawo ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Strona Umowy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej Danych narusza przepisy prawa.
  Podanie Danych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy z Administratorem.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora – Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona na stronie Sklepu, dostępna również TUTAJ.
§12 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów i Użytkownikó poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w treści komunikatu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Nieważność któregokolwiek z postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych jego postanowień, które pozostają w pełni w mocy, ani też nie powoduje nieważności zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierane są w języku polskim.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, mogące wyniknąć na tle realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem, mogące wyniknąć na tle realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 9. Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:
  a) Załącznik nr 1 do regulaminu: „Formularza odstąpienia od umowy”
  b) Załącznik nr 2 do regulaminu: „Formularz wymiany towaru”
  c) Załącznik nr 3 do regulaminu: „Formularz reklamacyjny”
  d) Załącznik nr 4 do regulaminu: „Formularzem zgłoszenia gwarancyjnego”
  e) Załącznik nr 5 do regulaminu : „Polityka prywatności”